Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
PNEU PETERKA s.r.o.
se sídlem Klášterní 871, 46851 Smržovka
identifikační číslo: 28679717
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26576
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mytyre.cz


1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Pneu Peterka s.r.o., se sídlem Klášterní 871, 46851 Smržovka, identifikační číslo: 28679717, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  vložka 26576 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mytyre.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.


1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.


2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).


2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.


3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
       3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
       3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).


3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).


3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


3.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 
3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


3.9.    V případě, že objednané zboží není skladem, vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím po odsouhlasení obou smluvních stran o dostupnosti a výši ceny zboží u dodavatele prodávajícího. Prodávající neprodleně získá informace o dostupnosti a ceně, které předá kupujícímu pomocí e-mailové zprávy na adresu uvedenou v objednávce (dále jen „nový návrh kupní smlouvy“). Kupující je povinen do sedmi (7) dnů od doručení informace o dostupnosti a ceny zboží prodávajícímu sdělit, zda si přeje uzavřít jednotlivou kupní smlouvu i za podmínek, které mu prodávající sdělil v novém návrhu kupní smlouvy, jinak se má za to, že si kupní smlouvu nepřeje uzavřít.


4.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.    Informace o zboží a ceně zboží uváděné prodávajícím odpovídají skutečnosti s výjimkou zjevné chyby nebo vyčerpání zásob. Ceny jsou prezentovány včetně daní a poplatků; výše cen však nezahrnuje náklady na doručení zboží kupujícímu a náklady na balení zboží


4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


4.3.    V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud není stanovena platba předem. 


4.4.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


4.5.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


4.6.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


4.7.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


4.8.    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku v případě platby v hotovosti na adrese sídla firmy. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


5.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího. 


5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.


5.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


5.4.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.


5.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


5.6.    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


5.7.    Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy z důvodů, které mu brání v jejím plnění, a na které nemá prodávající vliv. Takovými důvody jsou zejména neočekávaná nedostupnost zboží u dodavatele, neohlášené a náhlé navýšení nákupní ceny ze strany dodavatele prodávajícího apod. Dostupnost u dodavatelů je psaná s poznámkou Skladem u dodavatele.  Odstoupení od kupní smlouvy zašle prodávající kupujícímu v elektronické formě na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Doručení odstoupení od smlouvy je kupující povinen prodávajícímu ve stejné formě potvrdit a to bez zbytečného odkladu.


5.8.    Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
       5.8.1.    Kupující v postavení spotřebitele odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
       5.8.2.    Specifikace maximálních nákladů spojených s vrácením zboží:                                                            
    Tyto částky za přepravu činí u balíku do 30 kg hmotnosti 300,- Kč s DPH za 1 balík v 
                           rámci ČR. U balíku nad 30 kg hmotnosti posílaného v ČR činí tato částka 1.200,- Kč
                           s DPH za 1 balík.

           Smluvní storno náklady představují náklady za zpracování a zrušení objednávky,  
           manipulaci se zbožím a marné pořízení zboží prodávajícím pro kupujícího. Jejich   
           výše je stanovena součtem 10 % z fakturované prodejní ceny zboží vč. DPH.

6.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


6.2.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


6.3.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


6.4.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


6.5.    Prodávající neodpovídá za zpoždění zásilky vzniklé na straně dopravní společnosti.


6.6.    Poštovné a balné se řídí dle ceníku dopravy: Ceník dopravy
                 Ceny pro zaslání v rámci ČR:
                            Doprava GLS/DPD za 1 ks zboží 200,- Kč
                            Doprava GLS/DPD za 2 a více kusů: 100,- Kč /ks
                 Ceny pro zaslání zboží na Slovensko:
                            Doprava GLS/DPD za 1 ks zboží 350,- Kč
                            Doprava GLS/DPD za 2 a více kusů: 200,- Kč/ks
                                                                                                                              
Cena dopravy pneumatiky v rámci ČR objednaného zboží v kategorii nákladní s hmotností od 31,5 kg a více se odvíjí od individuální nabídky přepravce, která závisí na váze, velikosti, počtu pneumatik a místo doručení objednaného zboží. Cenu dopravy zboží podle tohoto ustanovení hradí kupující.

7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).


7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
       7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
       7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
       7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
       7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
       7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
       7.2.6.    Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení zboží nebo nedodržení návodu k použití zboží
7.3.    Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.


7.4.    Ustanovení uvedená v čl. 7.3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


7.5.    Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího.


7.6.    Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.


7.7.    Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.


7.8.    Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.


7.9.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


8.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


8.3.    Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.


8.4.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


8.5.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


8.6.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


8.7.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1.    Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


9.2.    Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. Za účelem monitoringu spokojenosti zákazníků může prodávající předat e-mailovou adresu kupujícího provozovateli serveru www.heureka.cz .  www.heureka.cz rozesílá dotazníky spokojenosti zákazníka.  www.heureka.cz nemůže odesílat jiné e-maily ani poskytovat e-mailové adresy kupujícího třetí straně. K jinému zpracovávání osobních údaj o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího.  

                                                                                                                                        
10.    REKLAMAČNÍ ŘÁD
10.1.    Reklamační řád společnosti PNEU PETERKA s. r.o., IČ:28679717, se sídlem Klášterní 871 SMRŽOVKA, PSČ 468 51, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, zn. 26576 (dále jen prodávající), se vztahuje na spotřební zboží dodané prodávajícím spotřebiteli (dále jen kupujícímu), u něhož jsou kupujícím v záruční době uplatňována práva z odpovědnosti za vady.


10.2.    Ustanovení odst. 5, 6 a 8 tohoto reklamačního řádu se přiměřeně použijí i v případě uplatňování práv z odpovědnosti za vady kupujícími, kteří nejsou ve smyslu zákonů uvedených v odst. 1 tohoto řádu spotřebiteli a/nebo s nimiž je uzavírána kupní smlouva. 


10.3.    Na zboží je kupujícímu poskytována záruka v délce 24 měsíců, která počíná běžet okamžikem jeho převzetí. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace do jejího vyřízení. Dojde-li k výměně zboží, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.


10.4.    Kupující může vytknout prodávajícímu vady prodané věci poštou nebo přepravní službou na adrese: PNEU PETERKA s.r.o., Klášterní 871, 468 51 Smržovka (nezasílat na dobírku)


10.5.   Kupující je při vytknutí vady povinen prodávajícímu předložit:
           doklad o nákupu zboží nebo služeb (daňový doklad, faktura, záruční list),      
           reklamované zboží s označenou vadou, není-li zjevná
           úplně vyplněný reklamační protokol - ke stažení zde:    
           Reklamační řád - stáhnout zde  


10.6.    Neúplně nebo nesprávně vyplněný reklamační protokol není uznatelným podkladem pro zahájení reklamačního řízení.


10.7.    Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené:  
                  -     opotřebením věci jejím obvyklým užíváním
                  -     neodbornou manipulací a montáží
                  -     vlivem přírodních živlů (např. voda, oheň či blesk apod.),
                  -     nadměrným zatěžováním, nesprávným uskladněním 
                  -     poškozením zboží při přepravě - tuto reklamaci řeší kupující přímo s přepravcem v případě, že zboží převezme (před převzetím od přepravce zboží řádně a úplně zkontrolujte, při jeho poškození                           jej nepřebírejte).


10.8.    V případě oprávněné reklamace bude zboží kupujícímu bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, bude zboží vyměněno za nové a začíná běžet nová záruční lhůta. V případě, že výměna zboží není možná, např. z důvodu skladové nedostupnosti bezvadného zboží, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.


10.9.    Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.Pro nezávaznou konzultaci posouzení vady na zakoupeném zboží lze zaslat prodávajícímu fotografie s předpokládanou vadou a jejím slovním popisem (místo a rozsah poškození na zboží, počet ujetých kilometrů, okolnosti, za kterých vznikla, číslo objednávky nebo faktury apod.) na elektronickou adresu: info@mytyre.cz. Obratem obdržíte pokyny pro další postup. Tato nezávazná konzultace není zahájením reklamačního řízení.
Prodávající si vyhrazuje právo na změny reklamačního řádu.


11.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
11.1.    Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


11.2.    Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).


12.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.


12.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


12.4.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Pneu Peterka s.r.o., Klášterní 871, 46851 Smržovka, adresa elektronické pošty info@mytyre.cz


Ve Smržovce dne 16.02.2022          

 

 

 

 

 

 

Vzor oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Kupující:

Jméno a příjmení ………………………………………………

Adresa …………………………………………………………………

Telefon a e-mail …………………………………………………

 

Prodávající:

PNEU PETERKA s.r.o. Klášterní 871, 46851 Smržovka, identifikační číslo: 28679717

 

Vážení,

dne …………………….… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu https://mytyre.cz/ s Vámi uzavřel(a) kupní smlouvu.

číslo daňového dokladu (faktury) …………………………………

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Seznam zboží, které vracím:

………………………………………… v počtu …………… ks

 

………………………………………… v počtu …………… ks

 

 

Zboží Vám zasílám zpět a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny včetně účtovaného dopravného (uvedeno na daňovém dokladu) ve výši ………………….…Kč,

ve prospěch mého bankovního účtu č. ………..………………...…, nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V ……………………, dne ……………………                                                                      .................................................

                                                                                                                          (vlastnoruční podpis)

                             

Načítání...