Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD


Reklamační řád společnosti PNEU PETERKA s. r.o., IČ:28679717, se sídlem Klášterní 871 SMRŽOVKA, PSČ 468 51, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, zn. 26576 (dále jen prodávající), se vztahuje na spotřební zboží dodané prodávajícím spotřebiteli (dále jen kupujícímu), u něhož jsou kupujícím v záruční době uplatňována práva z odpovědnosti za vady.

Ustanovení odst. 5, 6 a 8 tohoto reklamačního řádu se přiměřeně použijí i v případě uplatňování práv z odpovědnosti za vady kupujícími, kteří nejsou ve smyslu zákonů uvedených v odst. 1 tohoto řádu spotřebiteli a/nebo s nimiž je uzavírána kupní smlouva. 

Na zboží je kupujícímu poskytována záruka v délce 24 měsíců, která počíná běžet okamžikem jeho převzetí. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace do jejího vyřízení. Dojde-li k výměně zboží, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

Kupující může vytknout prodávajícímu vady prodané věci poštou nebo přepravní službou na adrese: PNEU PETERKA s.r.o., Klášterní 871, 468 51 Smržovka (nezasílat na dobírku)

Kupující je při vytknutí vady povinen prodávajícímu předložit:
           doklad o nákupu zboží nebo služeb (daňový doklad, faktura, záruční list),      
           reklamované zboží s označenou vadou, není-li zjevná
           úplně vyplněný reklamační protokol - ke stažení zde:    
           Reklamační řád - stáhnout zde  

Neúplně nebo nesprávně vyplněný reklamační protokol není uznatelným podkladem pro zahájení reklamačního řízení.

Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené:  
                  -     opotřebením věci jejím obvyklým užíváním
                  -     neodbornou manipulací a montáží
                  -     vlivem přírodních živlů (např. voda, oheň či blesk apod.),
                  -     nadměrným zatěžováním, nesprávným uskladněním 
                  -     poškozením zboží při přepravě - tuto reklamaci řeší kupující přímo s přepravcem v případě, že zboží převezme (před převzetím od přepravce zboží řádně a úplně zkontrolujte, při jeho poškození jej nepřebírejte).

V případě oprávněné reklamace bude zboží kupujícímu bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, bude zboží vyměněno za nové a začíná běžet nová záruční lhůta. V případě, že výměna zboží není možná, např. z důvodu skladové nedostupnosti bezvadného zboží, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.Pro nezávaznou konzultaci posouzení vady na zakoupeném zboží lze zaslat prodávajícímu fotografie s předpokládanou vadou a jejím slovním popisem (místo a rozsah poškození na zboží, počet ujetých kilometrů, okolnosti, za kterých vznikla, číslo objednávky nebo faktury apod.) na elektronickou adresu: info@mytyre.cz. Obratem obdržíte pokyny pro další postup. Tato nezávazná konzultace není zahájením reklamačního řízení.
Prodávající si vyhrazuje právo na změny reklamačního řádu.

Pro nezávaznou konzultaci posouzení vady na zakoupeném zboží lze zaslat prodávajícímu fotografie s předpokládanou vadou a jejím slovním popisem (místo a rozsah poškození na zboží, počet ujetých kilometrů, okolnosti, za kterých vznikla, číslo objednávky nebo faktury apod.) na elektronickou adresu: info@mytyre.cz. Obratem obdržíte pokyny pro další postup. Tato nezávazná konzultace není zahájením reklamačního řízení.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 16.02.2022. Prodávající si vyhrazuje právo na změny reklamačního řádu.

 

Načítání...