Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP)


1. Úvod, vymezení pojmů

1.1  Provozovatel internetového obchodního systému www.mytyre.cz (dále též e-shop) provozuje tento systém za účelem uzavírání kupních smluv na dodávku zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

1.2  Prodávajícím je provozovatel e-shopu, společnost PNEU PETERKA s. r. o., Hlavní 525, 468 51 Smržovka, IČ: 28679717, DIČ: CZ28679717, zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí n. Labem, vložka C, zn. 26576.  Činnost je vykonávána výhradně z provozovny prodávajícího: Hlavní 525, 468 51 Smržovka.

1.3  Kupujícím je dle příslušných zákonných ustanovení zákazník - spotřebitel (soukromý, nepodnikající subjekt) nebo zákazník - nespotřebitel (podnikající subjekt)

1.4  Kupující se identifikuje údaji na vyplněné a odeslané objednávce. Kupující prohlašuje, že nedošlo ke zneužití e-mailové adresy, ze které byla objednávka odeslána takovým způsobem, že uvádí prodávajícího v omyl a prohlašuje veškeré závazky z odeslané objednávky a následně uzavřené kupní smlouvy za vlastní.

1.5  Jednoznačným identifikátorem zboží jsou jeho údaje uvedené v parametrech - šířka, výška, průměr, sezóna, rychlostní index, index nosnosti, identifikace dezénu slovním popisem popř. další údaje v popisu. Vyobrazení v e-shopu mohou mít ilustrativní charakter, nevyplývají z nich pro prodávajícího žádné závazky a nemohou být považovány za příslib vlastností zboží. Prodávající si vyhrazuje právo ve vybraném sortimentu (duše, plechové disky, pneumatiky pro zahradní traktory, sekačky, hračky, malé vozíky a vozíky pro invalidy) dodat bez předchozího upozornění zboží s identickými technickými parametry, ale pod jiným obchodním názvem
 

2. Registrace a vstup do obchodu.

2.1  Vstup do internetového obchodního systému www.mytyre.cz  je umožněn  kupujícímu bez nutnosti registrace.  

2.2  Pro objednání zboží není registrace nutná.

 
3. Ceny a závaznost objednávky, uzavření kupní smlouvy, dodací termíny

3.1  Ceny u zboží  jsou závazné, a to až do doby jejich změny.

3.2  Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.

3.3  Odeslaná objednávka je závazná. Prodávající neprodleně po doručení objednávky potvrdí kupujícímu v elektronické formě obdržení objednávky. Doručením tohoto potvrzení je objednávka ze strany prodávajícího přijata, čímž dochází k uzavření kupní smlouvy. 

3.4  Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si před jejím odesláním přečetl tyto VOP, rozumí jim a bez výhrad s nimi souhlasí.

3.5  Dodací termíny zobrazené v e-shopu jsou uvedeny v číslicích, které značí počet pracovních dnů potřebných na doručení, a jsou závazné pro objednávky učiněné do 12:00 hod v pracovní den. Objednávky učiněné v sobotu, neděli nebo ve dnech pracovního klidu budou zpracovány následující pracovní den a dodací lhůta bude přiměřeně prodloužena.
Dodací termín může být přiměřeně prodloužen z důvodů, na které nemá prodávající vliv. Takovými důvody jsou zejména výpadek dopravní cesty, zpoždění dodávky od dodavatele, stávka apod. Takovéto prodloužení dodacího termínu není považováno za  podstatné porušení povinností vyplývajících z kupní smlouvy ze strany prodávajícího a není důvodem k odstoupení od kupní smlouvy. O prodloužení termínu dodání a důvodech bude kupující prodávajícím vhodným způsobem informován.

3.6  Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku a následné uzavření kupní smlouvy, bude-li objednávka zjevně nesrozumitelná, neúplná, bude obsahovat protichůdné údaje. O odmítnutí objednávky není prodávající zákazníka povinen informovat. Rovněž je prodávající oprávněn odmítnout objednávku zákazníka, který opakovaně zasílá neúplné nebo nesprávně vyplněné objednávky.

3.7  Platí výhrada prodeje prvnímu kupujícímu.

3.8   Prodej je omezen na území České republiky. Prodej do zahraničí vyžaduje individuální uzavření kupní smlouvy a prodávající si vyhrazuje právo takové kupní smlouvy neuzavřít.


4. Způsob platby

4.1  Platba za zboží objednané prostřednictvím e-shopu je realizována prostřednictvím dobírky za zboží (v hotovosti řidiči přepravní společnosti ) nebo  bankovním převodem (platba předem) nebo v hotovosti v  provozovně prodávajícího.


5. Způsob dopravy

5.1  Doprava zboží ke kupujícímu je realizována smluvní přepravní společností.

5.2 Poštovné a balné se řídí dle ceníku  dopravy : Ceník dopravy


6. Odstoupení od kupní smlouvy, záruka vrácení peněz

6.1  V případě kupujícího-spotřebitele se veškeré smluvní vztahy, které neupravují všeobecné obchodní podmínky, řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu bez odkladu převzaté zboží v nepoškozeném a nepoužitém stavu. 
    
V případě kupujícího-nespotřebitele se veškeré smluvní vztahy, které neupravují všeobecné obchodní podmínky, řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V jiných než zákonem uvedených případech není kupující – nespotřebitel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.  

6.2  Postup při uplatnění nároku - vrácení zboží :

Nepoužité zboží (v případě pneumatik: pneumatiky nebyly nasazeny na disk, v případě disků: na disky nebyla nasazena pneumatika) zašle kupující  na adresu provozovny prodávajícího (ne na dobírku):  PNEU PETERKA s.r.o. , Hlavní ulice 525, 468 51 Smržovka, tel.: 483 322 968,   e-mail info@pneupeterka.cz. Spolu se zbožím zašle kopii faktury a číslo účtu, na který do 10 dnů prodávající převede zaplacenou částku za zboží. 

6.3  Záruka vrácení peněz nebude poskytnuta, pokud zboží bude poškozeno nebo ponese známky použití..

6.4  Náklady za zpětnou přepravu vráceného zboží  hradí kupující.

6.5  Pokud kupující-nespotřebitel nepřevezme řádně dodané zboží, a za zboží ještě nezaplatil kupní cenu, uhradí prodávajícímu náklady za přepravu na dodací adresu i za zpětnou přepravu na adresu provozovny prodávajícího a dále smluvní stornonáklady.

Tyto částky za přepravu činí u balíku do 50kg hmotnosti 300,- Kč s DPH za 1 balík  v rámci ČR . U balíku nad 50kg hmotnosti posílaného v ČR činí tato částka 1.200,- Kč s DPH

Smluvní stornonáklady představují náklady za zpracování a zrušení objednávky, manipulaci se zbožím a marné pořízení zboží  prodávajícím pro kupujícího. Jejich výše je stanovena součtem 10% z fakturované prodejní ceny zboží vč. DPH a částky 250,- Kč vč. DPH za 1 odeslaný balík..

Tyto náklady budou kupujícímu vyčísleny a vyfakturovány. Kupující je povinen uhradit uvedené náklady prodávajícímu do 10 dnů ode dne vystavení příslušného daňového dokladu, a to bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

6.6  Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy z důvodů, které mu brání v jejím plnění, a na které nemá prodávající vliv. Takovými důvody jsou zejména neočekávaná nedostupnost zboží u dodavatele, neohlášené a náhlé navýšení nákupní ceny ze strany dodavatele prodávajícího apod. Odstoupení od kupní smlouvy zašle prodávající kupujícímu v elektronické formě na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Doručení odstoupení od smlouvy je kupující povinen prodávajícímu ve stejné formě potvrdit a to bez zbytečného odkladu.

     
7. Záruční podmínky, reklamace

7.1 Na zboží dodané na základě kupní smlouvy uzavřené dle občanského zákoníku se vztahuje zákonná záruční doba v délce 24 měsíců. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z titulu odpovědnosti za vady se řídí dle příslušných § občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů, archivace smluv

8.1  Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. Za účelem monitoringu spokojenosti zákazníků může prodávající předat e-mailovou adresu kupujícího provozovateli serveru www.heureka.czwww.heureka.cz rozesílá dotazníky spokojenosti zákazníka.  www.heureka.cz nemůže odesílat jiné e-maily ani poskytovat e-mailové adresy kupujícího třetí straně. K jinému zpracovávání osobních údaju o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího.

8.2  Provedením objednávky vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si kupující nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi prodávajícího, je povinen zaslat prodávajícímu písemné sdělení.

8.3  Uzavřené kupní smlouvy nejsou přístupné třetím osobám. Prodávající kupní smlouvy (přijaté objednávky) nearchivuje.


9. Rozhodčí doložka   

9.1  Prodávající a kupující uzavřeli tuto rozhodčí doložku:
Všechny spory vznikající z kupní smlouvy uzavřené dle těchto VOP mezi prodávajícím a kupujícím a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a  Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

10. Místo zpětného odběru 

Kupující má právo na bezplatné odevzdání použitých pneumatik. Sběrné místo je otevřeno v pracovní dny v České republice od 8:00 od 16:30 hod. Bezplatné odevzdání použitých pneumatik je možné po předchozí telefonické dohodě s prodávajícím, a to buď osobně, nebo zasláním na adresu provozovny.

Sběrné místo se nachází na adrese:

Pneuservis PNEU PETERKA s.r.o.
Hlavní ulice 525
468 51 Smržovka
okres Jablonec nad Nisou

11. Závěrečná ustanovení


10. Závěrečná ustanovení

10.1  Kupuijící souhlasí s doručováním na e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce s účinky písemné zásilky.

10.2  Kupující souhlasí s tím, že za doručenou zásilku zboží se považuje i nepřevzetí zásilky a její vrácení zpět prodávajícímu. Účinek doručení nastává okamžikem vrácení nedoručeného zboží.

10.3  Tyto všeobecné obchodní podmínky v plném znění tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

Načítání...