Reklamační řád

1. Reklamační řád společnosti PNEU PETERKA s. r.o., IČ:28679717, se sídlem HLAVNÍ ULICE 525 SMRŽOVKA, PSČ 463 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, zn. 26576 (dále jen prodávající), se vztahuje na spotřební zboží dodané prodávajícím spotřebiteli (dále jen kupujícímu), u něhož jsou kupujícím v záruční době uplatňována práva z odpovědnosti za vady. Reklamační řád se řídí právní úpravou obsaženou v zákoně č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. Ustanovení odst. 5, 6 a 8 tohoto reklamačního řádu se přiměřeně použijí i v případě uplatňování práv z odpovědnosti za vady kupujícími, kteří nejsou ve smyslu zákonů uvedených v odst. 1 tohoto řádu spotřebiteli a/nebo s nimiž je uzavírána kupní smlouva podle zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník (dále jen kupující- podnikatel). Na zboží dodané těmto kupujícím-podnikatelům prodávající záruku neposkytuje, není-li v kupní smlouvě účastníky dohodnuto jinak.

3. Na zboží je kupujícímu poskytována záruka v délce 24 měsíců, která počíná běžet okamžikem jeho převzetí. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace do jejího vyřízení. Dojde-li k výměně zboží, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

4. Přiměřeně se tento reklamační řád použije pro služby poskytované prodávajícím. Na tyto služby poskytuje prodávající záruku v délce 6 měsíců.

5. Kupující může vytknout prodávajícímu vady prodané věci jedním z uvedených způsobů:
- poštou nebo přepravní službou na adrese: PNEU PETERKA s. r. o., Hlavní 525, 468 51 Smržovka (nezasílat na dobírku)
- osobně na adrese: PNEU PETERKA s. r. o., Hlavní 525, 468 51 Smržovka

6. Kupující je při vytknutí vady povinen prodávajícímu předložit:
- doklad o nákupu zboží nebo služeb (daňový doklad, faktura, záruční list),
- reklamované zboží s označenou vadou , není-li zjevná
- úplně vyplněný reklamační protokol - ke stažení zde:
Reklamační řád - stáhnout zde

Neúplně nebo nesprávně vyplněný reklamační protokol není uznatelným podkladem pro zahájení
reklamačního řízení.

7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci okamžitě, nejpozději do 3 pracovních dnů.

8. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené:
- opotřebením věci jejím obvyklým užíváním,
- neodbornou manipulací a montáží,
- vlivem přírodních živlů (např. voda, oheň či blesk apod.),
- nadměrným zatěžováním, nesprávným uskladněním,
- poškozením zboží při přepravě - tuto reklamaci řeší kupující přímo s přepravcem v případě, že zboží převezme.

(Doporučení: před převzetím od přepravce zboží řádně a úplně zkontrolujte, při jeho poškození jej nepřebírejte).

9. V případě oprávněné reklamace bude zboží kupujícímu bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, bude zboží vyměněno za nové a začíná běžet nová záruční lhůta. V případě, že výměna zboží není možná, např. z důvodu skladové nedostupnosti bezvadného zboží, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

10. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Pro nezávaznou konzultaci posouzení vady na zakoupeném zboží lze zaslat prodávajícímu fotografie s předpokládanou vadou a jejím slovním popisem (místo a rozsah poškození na zboží, počet ujetých kilometrů, okolnosti, za kterých vznikla, číslo objednávky nebo faktury apod.) na elektronickou adresu: info@pneupeterka.cz. Obratem obdržíte pokyny pro další postup. Tato nezávazná konzultace není zahájením reklamačního řízení.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 01.01.2011. Prodávající si vyhrazuje právo na změny reklamačního řádu.

Načítání...